Pályázati lehetőség a 2010. évben megvalósuló nemzetközi, országos turisztikai vonzerővel bíró kulturális rendezvények, programsorozatok/ fesztiválok támogatására

1. A pályázat célja a 2010-ben Magyarországon megrendezésre kerülő, nemzetközi, országos hatókörű turisztikai vonzerőt jelentő kulturális rendezvények (programsorozatok/fesztiválok) megvalósításának támogatása.

2. Pályázók köre:

  a. jogi személyek,
  b. jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
  c. egyéni vállalkozók.

3. Pályázati feltételek:

 • a rendezvény belföldön, illetve több országban zajló rendezvény esetén a nyújtott támogatásból kizárólag Magyarországon valósul meg,
 • magas kulturális értéket képvisel, amely hozzájárul a pozitív országkép kialakításához,
 • a rendezvény a 2010-es naptári évben zárul le,
 • programterv/struktúra: a rendezvény gerincét alkotó programok, azok helye és ideje a kiírás időpontjában ismertek, több elkülöníthető programot tartalmaz,
 • költségvetése legalább 50 millió forint,
 • széles tömegeket megmozgató esemény, a közönség létszáma igazoltan legalább 10 ezer fő,
 • saját bevétellel rendelkezik (jegybevétel, bérleti díjból származó bevétel), amely eléri költségvetésének legalább 20%-át,
 • a rendezvény középtávra szóló, részletes koncepcióval rendelkezik,
 • a rendezvény költségvetésének legalább 15%-át marketingre fordítja, a célcsoportoknak megfelelő marketingtevékenységet folytat,
 • a pályázó nyilatkozatban vállalja, hogy
  • a szervezők az Önkormányzati Minisztérium, valamint a Magyar Turizmus Zrt. által megadott logókat szerepeltetik az összes marketingeszközön (plakát, flyer, kiadvány, stb.). A logó külföldi megjelenés esetén a nemzetközi marketingben használt Magyar Turizmus Zrt. logó, míg belföldi vonatkozásban a 2010-es tematikus év logója és webcíme, valamint az ÖM logója,
  • a szervezők megjelenési lehetőséget biztosítanak a Magyar Turizmus Zrt. számára maximum egy oldal terjedelemben a rendezvény kiadványában, amely megjelenést a Magyar Turizmus Zrt. szabadon felhasználhat (ezt előzetesen egyeztetik a szervezővel és az ÖM-mel),
  • a szervezők a rendezvény honlapjáról közvetlen linket biztosítanak a Magyar Turizmus Zrt. számára,
  • a Magyar Turizmus Zrt. az eseményen térítésmentesen egy darab egységstandot kap, amelyen információs tevékenységet folytat (amennyiben az eseményen nincs ilyen lehetőség, úgy a szervezők a Magyar Turizmus Zrt. számára ingyenes kiadvány/promóciós eszköz kihelyezési lehetőséget biztosítanak),
 • a pályázó nyilatkozatban vállalja, hogy a 2010. évi rendezvény turisztikai hatásvizsgálatát minimum 500 fős mintavétel alapján elkészítteti (referenciákkal rendelkező szervezettel, illetve szakemberrel) a 3. sz. mellékletben foglalt minta kérdőívnek megfelelően (mely kérdőív angol és német nyelvű verziója elérhető az NKA internetes portálján), amely hatástanulmány költségét beállíthatja a pályázatba (maximum az igényelt támogatási összeg 10%-a mértékéig), és a tanulmányt a rendezvény megvalósulását követő 30 napon belül megküldi a támogatási szerződésben ismertetett technikai feltételek mellett,
 • 2008-ban és 2009-ben az ÖM és az NKA közös pályázatán támogatást kapott rendezvények esetében csatolja az elkészített turisztikai hatásvizsgálatot, illetve a pályázó mellékeli (maximum 3 oldalban) a 2009-ben megvalósult rendezvény szakmai beszámolóját (2 évente megvalósuló rendezvény esetén a 2008. évi szakmai beszámolót),
 • a pályázó szintén vállalja, hogy helyszíni bejárás keretében lehetővé teszi a monitorozáshoz szükséges információk beszerzését,
 • tárgyi eszköz beszerzés esetén a pályázó nyilatkozatban vállalja a 14/2002. (XI.16.) MeHvM rendelet szerinti – 5 éven keresztüli – turisztikai célú hasznosítást.

Pécsi rendezvény esetében a pályázatot a Pécs 2010 Nonprofit Kft. és a Pécs 2010 Kulturális Főváros Művészeti Tanácsa erre jogosult képviselőjének ellenjegyzésével adhatja be a pályázó.
A pályázat elbírálása során előnyt élvez az a rendezvény, ahol:

 • a programok sokszínűek, több műfajt ölelnek fel, a fesztivál időtartamára jutó programok száma magas,
 • igazodnak a helyszín hagyományaihoz, turisztikai kínálatához és tekintettel vannak a természeti környezetre,
 • külföldi látogatók aránya magas,
 • a rendezvény jellegének megfelelően, a turisztika és kulturális értékek között a magas színvonalú, élő magyar cigányzene is megjelenik,
 • a programban a korábban pályázó nagyvárosok (Sopron, Pécs, Miskolc, Győr, Eger, Debrecen) EKF-hez kapcsolódó kulturális programjai is megjelennek,
 • a jegyek előértékesítése szervezett (kiterjedt bel- és külföldi jegyértékesítési hálózattal rendelkeznek),
 • a szponzori támogatás aránya magas (2010-re vonatkozó szándéknyilatkozatokkal alátámasztva),
 • a kapcsolódó szolgáltatások minősége, a turisztikai infrastruktúra színvonala (pl. szálláshelyek, vendéglátóhelyek) kiváló,
 • a pályázó a fesztiválszövetségek által működtetett „regisztrációs” rendszerben regisztrálta a rendezvényt.

Nem kap támogatást a pályázat, ha:

  a. a turisztikai vonzerő (pl. vonzáskör nagysága, külföldi-belföldi látogatók aránya, résztvevők száma) nem alátámasztott,
  b. sportrendezvény megvalósítását, illetve
  c. szakmai konferenciák, kongresszusok szervezését is magában foglalja (kivételt képeznek a kulturális program részét képező mesterkurzusok, workshopok).

4. A támogatás mértéke: a rendezvény összköltségének legfeljebb 25%-a, maximum 30 millió forint, de legkevesebb 5 millió forint. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő végleges juttatás.  

5. Pályázatban elszámolható költségek (kivéve filmszakmai tárgyú rendezvények):

  a. tiszteletdíj, honorárium, megbízási díj,
  b. szerzői jogdíj,
  c. utazási költség,
  d. szállítási költség,
  e. szállásköltség,
  f. biztosítási költség,
  g. csoportos étkeztetés,
  h. bérleti díj (terem, helyszín, sátor, pavilon),
  i. színpad építési és bontási költsége,
  j. installációs költség,
  k. nagyítás, paszpartu, keretezés,
  l. díszlet, jelmez, kellék,
  m. nyomdai előkészítés,
  n. nyomdaköltség,
  o. audiovizuális eszközök bérleti díja,
  p. szolgáltatás, műsor vásárlása,
  q. marketingköltségek (szórólap, prospektus, plakát),
  r. hatástanulmány készítésének költsége (az igényelt támogatási összeg maximum 10%-áig).

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt.

A kollégium az üzemeltetési és fenntartási kiadásokat (rezsiköltséget) nem támogatja.

Filmszakmai  tárgyú  rendezvények   esetében  az  oktatási  és  kulturális  miniszter  25/2008 (VIII. 8.) OKM rendelete Mellékletében foglaltak szerint támogatás kizárólag az alábbi kiadásokra igényelhető:
a.  utazási költség,
b. szállásköltség,
c. a meghívott művészek és a zsűri tiszteletdíja,
d. (terem)bérleti díjak,
e. kiadványok nyomdaköltségei.

6. A pályázat benyújtása

A pályázati adatlapot sikeres regisztráció és belépés után, kizárólag az NKA internetes portálján keresztül, on-line módon lehet benyújtani.

Az on-line pályázati adatlap 2009. november 30-ig lesz elérhető a portálon.

Csak a hiánytalanul beküldött anyagok kerülnek feldolgozásra, hiánypótlásra nincs lehetőség. Elbírálásra csak az a pályázat kerül, amely tartalmi és formai szempontból egyaránt helyes, ennek érdekében kérjük, hogy az adatlapot a pályázati tájékoztatóban leírtak alapján töltse ki!

Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a különleges minőségű papírt, bármilyen tűzést, kötést, spirálozást, ragasztást, valamint a mappákat!

7. A pályázó nevezési díj címén az igényelt támogatási összeg 0,5%-a + 25% áfát, minimum 25 000 Ft + 25% áfát, azaz 31 250 Ft-ot tartozik befizetni a pályázat on-line benyújtásával egyidejűleg az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 számú pénzforgalmi jelzőszámára.
A pályázathoz csatolni kell a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány, vagy banki átutalási bizonylat másolatát.
Az átutalás, illetve a postai (rózsaszín) csekk közlemény rovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában található „adatlap azonosító számot” (A  N ). Kérjük továbbá, hogy átutalás esetén a közlemény rovat végétől a 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 310 kódot tüntesse fel.
A nevezési díj befizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
A nevezési díj a pályázat lebonyolítására szolgál.
A nevezési díj a támogatásban nem részesülő pályázók részére sem kerül visszafizetésre.

8. A pályázat elbírálásának menete
A pályázatokat a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálják el. A végleges döntésről további, legfeljebb 20 napon belül a pályázó értesítést kap.
A döntés felülbírálatára nincs lehetőség.

A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, hatástanulmány, fotó, CD, DVD) nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő letelte után a fenti anyagokat – külön értesítés nélkül – megsemmisítjük.

A pályázatot elbírálók a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékkel is megállapíthatják. Ebben az esetben a bírálók meghatározzák, hogy a csökkentett támogatással az eredeti pályázati célt kell-e megvalósítania a pályázónak, vagy a támogatás csökkentésének arányában a pályázati cél tartalmát is csökkentheti-e.

A pályázókkal kötött szerződések a pályázati téma vonatkozásában nem módosíthatóak.
A felhasználási jogcím-módosítási kérelmeket – amennyiben az a pályázati felhívásban megjelölt jogcímek között történik – az NKA Igazgatósága engedélyezheti. Más irányú jogcímmódosítás nem engedélyezhető.
A szerződésben szereplő pályázati cél megvalósításának határidejét az NKA Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégiuma kérelemre módosíthatja. A módosított időpont a 2010. december 31. napját nem haladhatja meg.

9. Az elbírálás szempontjai
Valamennyi pályázat az alábbi szempontok alapján kerül elbírálásra:

 1. A projekt szakmai értékelése (85 pont)
  • hozzájárul az országkép kedvező alakulásához (0-5 pont)
  • kulturális értékteremtés (0-15 pont)
  • a rendezvény által vonzott látogatók száma (0-15 pont)
  • önálló turisztikai vonzerő, a rendezvény hatáskörének nagysága, a látogatók minél nagyobb arányban érkeztek minél távolabbról (0-10 pont)
  • a látogatók költése a rendezvény alatt magas (0-10 pont)
  • a rendezvény által kínált programok száma, a rendezvény időtartama (0-5 pont)
  • hagyományos, több éve megrendezésre kerülő esemény, ennek megfelelő marketingtevékenységet folytat (0-5 pont)
  • illeszkedik a helyszín hagyományaihoz, turisztikai kínálatához és tekintettel van a természeti környezetre (0-10 pont)
  • kapcsolódó szolgáltatások minősége, a helyszínen igénybe vehető turisztikai infrastruktúra színvonala (0-10 pont).
 2. A projekt költségvetésének indokoltsága, megalapozottsága (15 pont)
  • részletesen kidolgozott költségvetés, az egyes költségtételek és nagyságrendjük indokoltak (0-5 pont)
  • szponzori támogatás aránya (0-5 pont)
  • a pályázó a megvalósításra jelentős saját forrást biztosít (0-5 pont).

A fesztivál regisztrációs rendszerben regisztrált fesztiválok esetében plusz 5 pont kapható.

Nem támogathatóak azok a pályázatok:

 • melyek a fenti szempontok alapján történő értékelés során nem érnek el 60 pontot, vagy
 • amelyek szakmai pontszáma nem éri el az 50 pontot.

Szigorítják a földvásárlás feltételeit

Szigorítani készül a román kormány a hazai és külföldi magán- személyek földvásárlásának feltételeit, de letett arról, hogy száz hektáros birtokhatárt vezessen be – derült ki egy sürgősségi kormányrendelet tervezetéből, amelyet csütörtökön ismertetett a román média.

Hét százalékkal nőtt az ipari termelés

2012 hasonló időszakához viszonyítva az idei esztendő első kilenc hónapjában 7%-kal nőtt az ipari termelés, a szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított index szerint a növekedés 6,2%-os volt – közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet (INS).

IMF: stabilizálódik a nemzetközi pénzügyi rendszer

A nemzetközi pénzügyi rendszer átalakulások sorozatán keresztül halad a nagyobb stabilitás felé – állapítja meg a Nemzetközi Valutaalap októberi „Fiscal Monitor" elemzése.

Emelik a vidékfejlesztési tervben pályázható fejezetek számát

A legújabb információk szerint az új, a 2014 és 2020 közötti időszakra érvényes vidékfejlesztési tervben nem 11, hanem 14 pályázható fejezetet indítanak. Az új vidékfejlesztési terv elké- szítését az osztrák GBI Consulting szaktanácsadó cég végzi, mun­kájában nyolc romániai intézmény és mezőgazdasági e- gyetem segíti. Természe­tesen a terv kidolgozásánál a szakmi- nisztérium adja meg az irányokat, ő dönti el, hogy mely pályázati területeket kezelik majd elsődlegesen.

Már a válság utánra készül az Eurócsoport

A német kormánnyal ellentétben valamennyi uniós intézmény jogi szolgálata azon a véleményen van, hogy nem kell EU-szerződést módosítani az egységes bankszanálási mechanizmus létrehozásához. Az EKB alelnöke szerint átmenetileg az ESM nyújthatna kölcsönt a majdani bankszanálási alapnak.

Csökkentek a fogyasztói árak

Az élelmiszerárak 0,8 százalékos csökkenése nyomán augusztusban 0,2 százalékkal csökkentek a fogyasztói árak júliushoz képest, az éves inflációs ráta 3,67 százalékra esett vissza, mutatnak rá az Országos Statisztikai Hivatal (INS) által a szerdán közzétett adatok.

Az energiapiaci liberalizáció ára

Július elsejétől újabb tétellel „bővült” a villanyszámla. A piaci versenytételnek nevezett elemmel a fogyasztók a most elkezdődött energiapiaci liberalizációt fizetik meg.

Háromszéken teret veszít a krumplitermelés

Diszkriminálják a pityóka termelőket, hívták fel a Sepsiszentgyörgyre látogató Daniel Constantin mezőgazdasági miniszter figyelmét a termelők és kézdivásárhelyi kutatóállomás vezetői.

Támogatáselőleg juhtartó gazdáknak

Hétfőtől a juh- és kecsketenyésztő gazdák igényelhetik az állataik után járó támogatások előlegben történő kifizetését, melyre a Mezőgazdasági Kifizetési Ügynökség (APIA) min­den nagyobb bankkal – Transilvania, Raiffeisen, BCR, BRD, OTP, CEC, ProCredit, Intesa Saopaolo – szerződött. Állatonként 30 lej igényelhető – tudtuk meg Marius Popicától, az intézmény aligazgatójától.

Változhatnak a szarvasmarhatartásra vonatkozó kiegészítő támogatások

A szarvasmarha-tenyésztők szakmai szervezetei múlt szerdán találkoztak a mezőgazdasági minisztérium vezetőségével, Daniel Constantin tárcavezetővel és Achim Irimescu államtitkárral. A tenyésztők részéről jelen volt a Szarvasmarhatartók Országos Föderációja (a háromszéki gazdákat Ötvös Mózes képviselte), a Holstein-tenyésztők Egyesülete és a Húsmarhatartók Országos Egyesülete.